Bølgeinterferens, 3D.
Forklaring: Se nedenfor.

FORKLARING.

Generelt:
To kilder (blå og rød) lager hver sin bølge som beveger seg i xy-planet uten demping.Bølgens utslag er langs z-aksen. Bølgene overlagrer og danner en sumbølge. Et tilfeldig punkt (x,y) kan velges slik at overlagringen i dette punktet kan studeres.
Sumbølgens amplitude avhenger av bølgenes faser, som er bestemt av gangforskjellen i forhold til de to kildene. Kildenes posisjon kan velges. Appleten egner seg spesielt godt til å se på sammenhengen mellom sumbølgens amplitude og antall bølgelengder gangforskjell (konstruktiv/destruktiv interferens).
Knapper:
Start og stopp for å stoppe animasjonen midlertidig.
Startsstilling for å rotere systemet tilbake til utgangsstillingen.
Glidere:
Amplitude: Valg av amplitude for (begge) bølgene.
Frekvens: Valg av bølgefrekvens (samme frekvens for begge bølgene).
Blå fase: Fasen på den blå kilden kan endres.
x-posisjon og y-posisjon: Valg av posisjon for overlagringspunkt.
Rotasjon av koordinatsystem, 3 akser: Systemet kan roteres for å velge perspektiv.
Kildeavstand: Velg avstand mellom kildene.

Forslag til bruk av appleten i et klasserom:
-   Vise addisjon av to bølger (superposisjon, konstruktiv/destruktiv interferens
-   Vise konstruktiv interferens når gangforskjellen er et helt antall bølgelengder
-   Vise destruktiv interferens når gangforskjellen er et ulike antall halve bølgelengder
-   Vise hvordan faseendring til en av bølgene dreier mønsteret. Aktuelt f.eks. for radarantenner som bruker fasestyring av de ulike elementene til å styre strålen.